ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید
مشاهده بر اساس دسته بندی

ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
450,000 ریال
1 سال
80,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.com
2,490,000 ریال
1 سال
2,490,000 ریال
1 سال
2,490,000 ریال
1 سال
.net
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.org
3,220,000 ریال
1 سال
3,220,000 ریال
1 سال
3,220,000 ریال
1 سال
.co
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
.us
2,303,000 ریال
1 سال
2,303,000 ریال
1 سال
2,303,000 ریال
1 سال
.info
3,816,000 ریال
1 سال
3,816,000 ریال
1 سال
3,816,000 ریال
1 سال
.name
2,361,000 ریال
1 سال
2,361,000 ریال
1 سال
2,361,000 ریال
1 سال
.biz
4,070,000 ریال
1 سال
4,070,000 ریال
1 سال
4,070,000 ریال
1 سال
.asia
3,542,000 ریال
1 سال
3,542,000 ریال
1 سال
3,542,000 ریال
1 سال
.academy
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
.agency
4,606,000 ریال
1 سال
4,606,000 ریال
1 سال
4,606,000 ریال
1 سال
.actor
8,855,000 ریال
1 سال
8,855,000 ریال
1 سال
8,855,000 ریال
1 سال
.apartments
11,689,000 ریال
1 سال
11,689,000 ریال
1 سال
11,689,000 ریال
1 سال
.auction
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
.audio
36,860,000 ریال
1 سال
36,860,000 ریال
1 سال
36,860,000 ریال
1 سال
.band
5,313,000 ریال
1 سال
5,313,000 ریال
1 سال
5,313,000 ریال
1 سال
.link
2,581,000 ریال
1 سال
2,581,000 ریال
1 سال
2,581,000 ریال
1 سال
.lol
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
.love
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
.mba
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
.market
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.money
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.bar
20,365,000 ریال
1 سال
20,365,000 ریال
1 سال
20,365,000 ریال
1 سال
.bike
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
.bingo
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.boutique
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.black
12,139,000 ریال
1 سال
12,139,000 ریال
1 سال
12,139,000 ریال
1 سال
.blue
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
.business
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.cafe
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.camera
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.camp
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.capital
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.center
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.catering
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.click
1,915,000 ریال
1 سال
1,915,000 ریال
1 سال
1,915,000 ریال
1 سال
.clinic
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.codes
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.company
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.computer
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.chat
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.design
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.diet
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
.domains
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.email
5,333,000 ریال
1 سال
5,333,000 ریال
1 سال
5,333,000 ریال
1 سال
.energy
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
.engineer
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.expert
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.education
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.fashion
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
.finance
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.fit
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
.fitness
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.football
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.gallery
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.gift
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
.gold
26,426,000 ریال
1 سال
26,426,000 ریال
1 سال
26,426,000 ریال
1 سال
.graphics
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.green
20,365,000 ریال
1 سال
20,365,000 ریال
1 سال
20,365,000 ریال
1 سال
.help
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
.holiday
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.host
25,740,000 ریال
1 سال
25,740,000 ریال
1 سال
25,740,000 ریال
1 سال
.international
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.kitchen
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.land
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.legal
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.life
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.network
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.news
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
.online
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.photo
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.pizza
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.plus
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.press
20,160,000 ریال
1 سال
20,160,000 ریال
1 سال
20,160,000 ریال
1 سال
.red
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
.rehab
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.report
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.rest
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.rip
4,921,000 ریال
1 سال
4,921,000 ریال
1 سال
4,921,000 ریال
1 سال
.run
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.sale
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.social
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.shoes
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.site
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.school
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.space
2,461,000 ریال
1 سال
2,461,000 ریال
1 سال
2,461,000 ریال
1 سال
.style
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.support
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.taxi
16,648,000 ریال
1 سال
16,648,000 ریال
1 سال
16,648,000 ریال
1 سال
.tech
14,208,000 ریال
1 سال
14,208,000 ریال
1 سال
14,208,000 ریال
1 سال
.tennis
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.technology
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.tips
5,333,000 ریال
1 سال
5,333,000 ریال
1 سال
5,333,000 ریال
1 سال
.tools
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.toys
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.town
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.university
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.video
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
.vision
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.watch
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.website
6,157,000 ریال
1 سال
6,157,000 ریال
1 سال
6,157,000 ریال
1 سال
.wedding
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
.wiki
7,804,000 ریال
1 سال
7,804,000 ریال
1 سال
7,804,000 ریال
1 سال
.work
2,039,000 ریال
1 سال
2,039,000 ریال
1 سال
2,039,000 ریال
1 سال
.world
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.yoga
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
.xyz
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
.zone
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.io
19,542,000 ریال
1 سال
19,542,000 ریال
1 سال
19,542,000 ریال
1 سال
.build
20,365,000 ریال
1 سال
20,365,000 ریال
1 سال
20,365,000 ریال
1 سال
.careers
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.cash
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.cheap
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.city
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.cleaning
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.clothing
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.coffee
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
.college
18,512,000 ریال
1 سال
18,512,000 ریال
1 سال
18,512,000 ریال
1 سال
.cooking
2,879,000 ریال
1 سال
2,879,000 ریال
1 سال
2,879,000 ریال
1 سال
.country
2,879,000 ریال
1 سال
2,879,000 ریال
1 سال
2,879,000 ریال
1 سال
.credit
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
.date
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.delivery
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.dental
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.discount
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.download
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.fans
20,365,000 ریال
1 سال
20,365,000 ریال
1 سال
20,365,000 ریال
1 سال
.equipment
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.estate
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.events
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.exchange
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.farm
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.fish
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.fishing
2,879,000 ریال
1 سال
2,879,000 ریال
1 سال
2,879,000 ریال
1 سال
.flights
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.florist
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
.flowers
7,197,000 ریال
1 سال
7,197,000 ریال
1 سال
7,197,000 ریال
1 سال
.forsale
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.fund
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.furniture
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.garden
2,056,000 ریال
1 سال
2,056,000 ریال
1 سال
2,056,000 ریال
1 سال
.global
20,365,000 ریال
1 سال
20,365,000 ریال
1 سال
20,365,000 ریال
1 سال
.guitars
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.holdings
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.institute
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.live
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
.pics
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
.media
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.pictures
2,873,000 ریال
1 سال
2,873,000 ریال
1 سال
2,873,000 ریال
1 سال
.rent
18,306,000 ریال
1 سال
18,306,000 ریال
1 سال
18,306,000 ریال
1 سال
.restaurant
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.services
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.software
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
7,084,000 ریال
1 سال
.systems
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.tel
3,686,000 ریال
1 سال
3,686,000 ریال
1 سال
3,686,000 ریال
1 سال
.theater
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.trade
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.tv
10,296,000 ریال
1 سال
10,296,000 ریال
1 سال
10,296,000 ریال
1 سال
.webcam
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.villas
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.training
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.tours
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.tickets
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.surgery
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.surf
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
.solar
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
.ski
11,463,000 ریال
1 سال
11,463,000 ریال
1 سال
11,463,000 ریال
1 سال
.singles
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.rocks
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
.review
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.marketing
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.management
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.loan
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.limited
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.lighting
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.investments
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
.insure
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.horse
2,879,000 ریال
1 سال
2,879,000 ریال
1 سال
2,879,000 ریال
1 سال
.glass
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.gives
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.financial
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.faith
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.fail
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.exposed
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.engineering
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.directory
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.diamonds
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.degree
12,335,000 ریال
1 سال
12,335,000 ریال
1 سال
12,335,000 ریال
1 سال
.deals
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.dating
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.de
1,496,000 ریال
1 سال
1,115,000 ریال
1 سال
1,115,000 ریال
1 سال
.creditcard
38,919,000 ریال
1 سال
38,919,000 ریال
1 سال
38,919,000 ریال
1 سال
.cool
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.consulting
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.construction
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.community
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.coach
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.christmas
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.cab
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.builders
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.bargains
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.associates
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.accountant
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.ventures
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.hockey
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.hu.com
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.me
4,595,000 ریال
1 سال
4,595,000 ریال
1 سال
4,595,000 ریال
1 سال
.eu.com
6,157,000 ریال
1 سال
6,157,000 ریال
1 سال
6,157,000 ریال
1 سال
.com.co
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
.cloud
5,313,000 ریال
1 سال
2,670,000 ریال
1 سال
2,670,000 ریال
1 سال
.co.com
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
.ac
19,542,000 ریال
1 سال
19,542,000 ریال
1 سال
19,542,000 ریال
1 سال
.co.at
3,446,000 ریال
1 سال
3,446,000 ریال
1 سال
3,446,000 ریال
1 سال
.co.uk
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
.com.de
1,627,000 ریال
1 سال
1,627,000 ریال
1 سال
1,627,000 ریال
1 سال
.com.se
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
.condos
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.contractors
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.accountants
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
.ae.org
6,157,000 ریال
1 سال
6,157,000 ریال
1 سال
6,157,000 ریال
1 سال
.africa.com
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
.ag
30,888,000 ریال
1 سال
30,888,000 ریال
1 سال
30,888,000 ریال
1 سال
.ar.com
7,187,000 ریال
1 سال
7,187,000 ریال
1 سال
7,187,000 ریال
1 سال
.at
3,446,000 ریال
1 سال
3,446,000 ریال
1 سال
3,446,000 ریال
1 سال
.auto
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.bayern
8,944,000 ریال
1 سال
8,944,000 ریال
1 سال
8,944,000 ریال
1 سال
.be
1,816,000 ریال
1 سال
1,816,000 ریال
1 سال
1,816,000 ریال
1 سال
.beer
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
4,115,000 ریال
1 سال
.berlin
11,463,000 ریال
1 سال
11,463,000 ریال
1 سال
11,463,000 ریال
1 سال
.bet
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
.bid
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.bio
15,849,000 ریال
1 سال
15,849,000 ریال
1 سال
15,849,000 ریال
1 سال
.blackfriday
10,286,000 ریال
1 سال
10,286,000 ریال
1 سال
10,286,000 ریال
1 سال
.br.com
13,364,000 ریال
1 سال
13,364,000 ریال
1 سال
13,364,000 ریال
1 سال
.bz
7,001,000 ریال
1 سال
7,001,000 ریال
1 سال
7,001,000 ریال
1 سال
.car
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.cards
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.care
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.cars
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.casa
2,039,000 ریال
1 سال
2,039,000 ریال
1 سال
2,039,000 ریال
1 سال
.cc
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
.ch
2,962,000 ریال
1 سال
2,962,000 ریال
1 سال
2,962,000 ریال
1 سال
.church
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.claims
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.club
4,015,000 ریال
1 سال
4,015,000 ریال
1 سال
4,015,000 ریال
1 سال
.cn.com
5,745,000 ریال
1 سال
5,745,000 ریال
1 سال
5,745,000 ریال
1 سال
.coupons
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.cricket
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.cruises
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.cymru
4,921,000 ریال
1 سال
4,921,000 ریال
1 سال
4,921,000 ریال
1 سال
.dance
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
.de.com
5,745,000 ریال
1 سال
5,745,000 ریال
1 سال
5,745,000 ریال
1 سال
.democrat
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.digital
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.direct
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.dog
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.enterprises
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.eu
1,486,000 ریال
1 سال
1,586,000 ریال
1 سال
1,486,000 ریال
1 سال
.express
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.family
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
.feedback
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.foundation
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.futbol
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
.fyi
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.game
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.gb.com
20,571,000 ریال
1 سال
20,571,000 ریال
1 سال
20,571,000 ریال
1 سال
.gb.net
3,068,000 ریال
1 سال
3,068,000 ریال
1 سال
3,068,000 ریال
1 سال
.gifts
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.golf
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.gr.com
4,921,000 ریال
1 سال
4,921,000 ریال
1 سال
4,921,000 ریال
1 سال
.gratis
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.gripe
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.guide
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.guru
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
.hamburg
11,463,000 ریال
1 سال
11,463,000 ریال
1 سال
11,463,000 ریال
1 سال
.haus
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.healthcare
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.hiphop
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
.hiv
67,748,000 ریال
1 سال
67,748,000 ریال
1 سال
67,748,000 ریال
1 سال
.hosting
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.house
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
8,216,000 ریال
1 سال
.hu.net
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.immo
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.immobilien
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.in.net
2,450,000 ریال
1 سال
2,450,000 ریال
1 سال
2,450,000 ریال
1 سال
.industries
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.ink
7,804,000 ریال
1 سال
7,804,000 ریال
1 سال
7,804,000 ریال
1 سال
.irish
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.jetzt
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
5,344,000 ریال
1 سال
.jp.net
2,862,000 ریال
1 سال
2,862,000 ریال
1 سال
2,862,000 ریال
1 سال
.jpn.com
12,335,000 ریال
1 سال
12,335,000 ریال
1 سال
12,335,000 ریال
1 سال
.juegos
3,696,000 ریال
1 سال
3,696,000 ریال
1 سال
3,696,000 ریال
1 سال
.kaufen
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.kim
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
.kr.com
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.la
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.lc
7,413,000 ریال
1 سال
7,413,000 ریال
1 سال
7,413,000 ریال
1 سال
.lease
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.li
2,962,000 ریال
1 سال
2,962,000 ریال
1 سال
2,962,000 ریال
1 سال
.limo
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.loans
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
.ltda
11,099,000 ریال
1 سال
11,099,000 ریال
1 سال
11,099,000 ریال
1 سال
.maison
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.me.uk
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
.memorial
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.men
7,077,000 ریال
1 سال
7,077,000 ریال
1 سال
7,077,000 ریال
1 سال
.mex.com
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
.mn
14,826,000 ریال
1 سال
14,826,000 ریال
1 سال
14,826,000 ریال
1 سال
.mobi
2,368,000 ریال
1 سال
2,368,000 ریال
1 سال
2,368,000 ریال
1 سال
.moda
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.mom
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.mortgage
12,335,000 ریال
1 سال
12,335,000 ریال
1 سال
12,335,000 ریال
1 سال
.net.co
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
3,274,000 ریال
1 سال
.net.uk
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
.ninja
4,249,000 ریال
1 سال
4,249,000 ریال
1 سال
4,249,000 ریال
1 سال
.nl
1,836,000 ریال
1 سال
1,836,000 ریال
1 سال
1,836,000 ریال
1 سال
.no.com
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.nrw
11,463,000 ریال
1 سال
11,463,000 ریال
1 سال
11,463,000 ریال
1 سال
.nu
5,031,000 ریال
1 سال
5,031,000 ریال
1 سال
5,031,000 ریال
1 سال
.or.at
3,446,000 ریال
1 سال
3,446,000 ریال
1 سال
3,446,000 ریال
1 سال
.org.uk
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
.partners
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.parts
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.party
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.pet
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
.photography
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.photos
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.pink
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
.place
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.plc.uk
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
.plumbing
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.pro
4,108,000 ریال
1 سال
4,108,000 ریال
1 سال
4,108,000 ریال
1 سال
.productions
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.properties
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.property
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.protection
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.pub
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.pw
2,471,000 ریال
1 سال
2,471,000 ریال
1 سال
2,471,000 ریال
1 سال
.qc.com
6,775,000 ریال
1 سال
6,775,000 ریال
1 سال
6,775,000 ریال
1 سال
.racing
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.recipes
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.reise
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
.reisen
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.rentals
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.repair
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.republican
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.reviews
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
.rodeo
2,056,000 ریال
1 سال
2,056,000 ریال
1 سال
2,056,000 ریال
1 سال
.ru.com
12,335,000 ریال
1 سال
12,335,000 ریال
1 سال
12,335,000 ریال
1 سال
.ruhr
9,163,000 ریال
1 سال
9,163,000 ریال
1 سال
9,163,000 ریال
1 سال
.sa.com
12,335,000 ریال
1 سال
12,335,000 ریال
1 سال
12,335,000 ریال
1 سال
.sarl
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.sc
30,888,000 ریال
1 سال
30,888,000 ریال
1 سال
30,888,000 ریال
1 سال
.schule
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.science
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.se
4,801,000 ریال
1 سال
4,801,000 ریال
1 سال
4,801,000 ریال
1 سال
.se.com
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.se.net
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.security
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.sh
19,542,000 ریال
1 سال
19,542,000 ریال
1 سال
19,542,000 ریال
1 سال
.shiksha
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
4,098,000 ریال
1 سال
.soccer
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.solutions
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.srl
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.studio
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
6,167,000 ریال
1 سال
.supplies
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.supply
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.tattoo
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.tax
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.theatre
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.tienda
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.tires
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
26,759,000 ریال
1 سال
.today
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.uk
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
2,245,000 ریال
1 سال
.uk.com
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.uk.net
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
10,275,000 ریال
1 سال
.us.com
6,157,000 ریال
1 سال
6,157,000 ریال
1 سال
6,157,000 ریال
1 سال
.us.org
6,157,000 ریال
1 سال
6,157,000 ریال
1 سال
6,157,000 ریال
1 سال
.uy.com
13,364,000 ریال
1 سال
13,364,000 ریال
1 سال
13,364,000 ریال
1 سال
.vacations
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.vc
10,296,000 ریال
1 سال
10,296,000 ریال
1 سال
10,296,000 ریال
1 سال
.vet
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.viajes
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.vin
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.vip
4,108,000 ریال
1 سال
4,108,000 ریال
1 سال
4,108,000 ریال
1 سال
.voyage
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.wales
4,921,000 ریال
1 سال
4,921,000 ریال
1 سال
4,921,000 ریال
1 سال
.wien
8,244,000 ریال
1 سال
8,244,000 ریال
1 سال
8,244,000 ریال
1 سال
.win
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.works
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.wtf
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.za.com
13,364,000 ریال
1 سال
13,364,000 ریال
1 سال
13,364,000 ریال
1 سال
.gmbh
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
8,021,000 ریال
1 سال
.store
16,247,000 ریال
1 سال
16,247,000 ریال
1 سال
16,247,000 ریال
1 سال
.salon
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
13,375,000 ریال
1 سال
.ltd
4,108,000 ریال
1 سال
4,108,000 ریال
1 سال
4,108,000 ریال
1 سال
.stream
7,077,000 ریال
1 سال
7,077,000 ریال
1 سال
7,077,000 ریال
1 سال
.group
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
5,138,000 ریال
1 سال
.radio.am
4,921,000 ریال
1 سال
4,921,000 ریال
1 سال
4,921,000 ریال
1 سال
.ws
7,804,000 ریال
1 سال
7,804,000 ریال
1 سال
7,804,000 ریال
1 سال
.art
3,188,000 ریال
1 سال
3,188,000 ریال
1 سال
3,188,000 ریال
1 سال
.shop
8,501,000 ریال
1 سال
8,501,000 ریال
1 سال
8,501,000 ریال
1 سال
.games
4,249,000 ریال
1 سال
4,249,000 ریال
1 سال
4,249,000 ریال
1 سال
.in
3,017,000 ریال
1 سال
2,622,000 ریال
1 سال
3,017,000 ریال
1 سال
.app
4,695,000 ریال
1 سال
4,695,000 ریال
1 سال
4,695,000 ریال
1 سال
.dev
3,912,000 ریال
1 سال
3,912,000 ریال
1 سال
3,912,000 ریال
1 سال
.jewelry
11,689,000 ریال
1 سال
11,689,000 ریال
1 سال
11,689,000 ریال
1 سال
.page
3,130,000 ریال
1 سال
3,130,000 ریال
1 سال
3,130,000 ریال
1 سال
.it
2,059,000 ریال
1 سال
2,059,000 ریال
1 سال
2,059,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید


 افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

 انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود! *


* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده