خدمات افزایش امنیت وبسایت

افزایش امنیت سایت شما به صورت یکبار انجام یا ماهانه

کانفیگ امنیتی

3,000,000 ریال

آنالیز کامل وبسایت
نصب افزونه امنیتی
بررسی امنیت هاست
بررسی قالب و افزونه ها
ارائه آموزش پیشگیری

کانفیگ + پاکسازی

6,000,000 ریال

آنالیز کامل وبسایت
پاک سازی وبسایت
پاک سازی اطلاعات هاست
اجرای کانفیگ امنیتی
ارائه آموزش پیشگیری

کارشناس فنی امنیت

7,500,000 ریال

اجرای کانفیگ امنیتی
پاک سازی وبسایت
آنالیز یک هفته امنیت
ارائه مشاوره مناسب
تیم فنی نظارت و کنترل

کارشناس فنی امنیت

10,000,000 ریال
ماهانه

اجرای کانفیگ امنیتی
پاک سازی وبسایت
آنالیز دوره ای امنیت
ارائه مشاوره مناسب
تیم فنی نظارت و کنترل