هاست لینوکس دانلود آلمان (سی پنل)

پلن 5 گیگابایتی - دانلود


 
100,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 10000 تومان
سفارش 3 ماهه 30000 تومان
سفارش 6 ماهه 60000 تومان
سفارش 1 ساله 100000 تومان


پلن 10 گیگابایتی - دانلود


 
200,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 20000 تومان
سفارش 3 ماهه 60000 تومان
سفارش 6 ماهه 120000 تومان
سفارش 1 ساله 200000 تومان


پلن 30 گیگابایتی - دانلود


 
600,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 60000 تومان
سفارش 3 ماهه 180000 تومان
سفارش 6 ماهه 360000 تومان
سفارش 1 ساله 600000 تومان


پلن 50 گیگابایتی - دانلود


 
900,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 90000 تومان
سفارش 3 ماهه 270000 تومان
سفارش 6 ماهه 540000 تومان
سفارش 1 ساله 900000 تومان


پلن 100 گیگابایتی - دانلود


 
1,500,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 150000 تومان
سفارش 3 ماهه 450000 تومان
سفارش 6 ماهه 900000 تومان
سفارش 1 ساله 1500000 تومان


پلن 200 گیگابایتی - دانلود


 
2,500,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 250000 تومان
سفارش 3 ماهه 750000 تومان
سفارش 6 ماهه 1500000 تومان
سفارش 1 ساله 2500000 تومان


پلن 300 گیگابایتی - دانلود


 
3,500,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 300 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 350000 تومان
سفارش 3 ماهه 1050000 تومان
سفارش 6 ماهه 2100000 تومان
سفارش 1 ساله 3500000 تومان


پلن 400 گیگابایتی - دانلود


 
4,500,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 400 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 450000 تومان
سفارش 3 ماهه 1350000 تومان
سفارش 6 ماهه 2700000 تومان
سفارش 1 ساله 4500000 تومان