قبل از سفارش فالوور حتما حساب اینستاگرام خود را عمومی کنید ، یعنی گزینه private account را غیر فعال کنید. در غیر اینصورت افزایش فالوور انجام نخواهد شد.

سایت : followerzan.ir ایمیل : info@followerzan.ir تماس : 05836219182

1K فالوور


 
500,000 ریال

همراه با 100 عدد فالوور هدیه


2k فالوور


 
1,000,000 ریال

همراه با 200 عدد فالوور هدیه


3k فالوور


 
1,500,000 ریال

همراه با 300 عدد فالوور هدیه


4k فالوور


 
2,000,000 ریال

همراه با 400 عدد فالوور هدیه


5k فالوور


 
2,500,000 ریال

همراه با 500 عدد فالوور هدیه


6k فالوور


 
3,000,000 ریال

همراه با 600 عدد فالوور هدیه


7k فالوور


 
3,500,000 ریال

همراه با 700 عدد فالوور هدیه


8k فالوور


 
4,000,000 ریال

همراه با 800 عدد فالوور هدیه


9k فالوور


 
4,500,000 ریال

همراه با 900 عدد فالوور هدیه


10k فالوور


 
5,000,000 ریال

همراه با 1000 عدد فالوور هدیه


15k فالوور


 
7,000,000 ریال

همراه با 1500 عدد فالوور هدیه


20k فالوور


 
10,000,000 ریال

همراه با 2000 عدد فالوور هدیه


30k فالوور


 
15,000,000 ریال

همراه با 3000 عدد فالوور هدیه


40k فالوور


 
20,000,000 ریال

همراه با 4000 عدد فالوور هدیه


50k فالوور


 
25,000,000 ریال

همراه با 5000 عدد فالوور هدیه


100K فالوور


 
50,000,000 ریال

همراه با 10000 عدد فالوور هدیه