هاست لینوکس دانلود آلمان (سی پنل)

پلن 5 گیگابایتی - دانلود


 
140,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 29000 تومان
سفارش 1 ساله 290000 تومان


پلن 10 گیگابایتی - دانلود


 
190,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 49000 تومان
سفارش 1 ساله 490000 تومان


پلن 30 گیگابایتی - دانلود


 
590,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 30 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 69000 تومان
سفارش 1 ساله 6900000 تومان


پلن 50 گیگابایتی - دانلود


 
890,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 99000 تومان
سفارش 1 ساله 990000 تومان


پلن 100 گیگابایتی - دانلود


 
1,490,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 149000 تومان
سفارش 1 ساله 1490000 تومان


پلن 200 گیگابایتی - دانلود


 
2,490,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 249000 تومان
سفارش 1 ساله 2490000 تومان


پلن 300 گیگابایتی - دانلود


 
3,490,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 300 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 349000 تومان
سفارش 1 ساله 3490000 تومان


پلن 400 گیگابایتی - دانلود


 
4,490,000 ریال
ماهانه

فضای سرویس = 400 گیگابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
.........................
سفارش 1 ماهه 449000 تومان
سفارش 1 ساله 4490000 تومان