لطفا در زمان عضوگیری و افزایش ممبر تا پایان افزایش ممبر ID یا همان نام کاربری خود را تغییر ندهید در غیر اینصورت افزایش ممبر کامل انجام نخواهد شدو مسئولیت آن با خود شما خواهد بود.

سایت : memberzan.ir ایمیل : info@memberzan.ir تماس : 09909579720

1K ممبر


 
250,000 ریال

همراه با 100 عدد ممبر هدیه


2K ممبر


 
500,000 ریال

همراه با 200 عدد ممبر هدیه


3K ممبر


 
750,000 ریال

همراه با 300 عدد ممبر هدیه


4K ممبر


 
1,000,000 ریال

همراه با 400 عدد ممبر هدیه


5K ممبر


 
1,250,000 ریال

همراه با 500 عدد ممبر هدیه


6K ممبر


 
1,500,000 ریال

همراه با 600 عدد ممبر هدیه


7K ممبر


 
1,750,000 ریال

همراه با 700 عدد ممبر هدیه


8K ممبر


 
2,000,000 ریال

همراه با 800 عدد ممبر هدیه


9K ممبر


 
2,250,000 ریال

همراه با 900 عدد ممبر هدیه


10K ممبر


 
2,500,000 ریال

همراه با 1000 عدد ممبر هدیه


15K ممبر


 
3,750,000 ریال

همراه با 1500 عدد ممبر هدیه


20K ممبر


 
5,000,000 ریال

همراه با 2000 عدد ممبر هدیه


30K ممبر


 
7,500,000 ریال

همراه با 3000 عدد ممبر هدیه


40K ممبر


 
10,000,000 ریال

همراه با 4000 عدد ممبر هدیه


50K ممبر


 
12,500,000 ریال

همراه با 5000 عدد ممبر هدیه


100K ممبر


 
25,000,000 ریال

همراه با 10000 عدد ممبر هدیه